اشتراک والی ولایت بدخشان در مراسم دعاخوانی شهید مولوی عبدالهادی "جاهد"

مراسم دعاخوانی شهید مولوی عبدالهادی جاهد با اشتراک محترم محمد ذکریا "سودا" والی ولایت بدخشان، رییس و اعضای محترم شورای ولایتی، رییس و اعضای شورای علما، مسؤولین محترم نظامی، رؤسای محترم ادارت دولتی و صدها تن از شهروندان محترم ولایت بدخشان، درشهرجدید فیض‌آباد برگزارگردید.
والی ولایت بدخشان دراین مراسم ضمن اتحاف دعا به‌روح شهید مولوی عبدالهادی جاهد، او را ازجملهٔ فرزندان صادق، وفادار و خدمتگارکشورعنوان نمود و بیان‌داشت، شهید مولوعیدالهادی جاهد، بعد ازپیوستنش به پروسه صلح، درمقابل دشمنان سوگند خوردهٔ افغانستان درکنار نیروهای امنیتی ودفاعی ایستاد و شجاعانه مبارزه کرد.
والی ولایت بدخشان دراین مراسم اضافه کرد که شهید مولوی عبدالهادی "جاهد" ضمن اینکه یک فرمانده نترس بود، هم‌چنان یک مولوی تمام عیار و اسلامی شناس وقعی نیزبود، دشمنان مردم افغانستان با این حرکت بزدلانه و ناجوان مردانهٔ‌شان، ثابت ساختن که با هیچ ارزش و اصول دینی و شرعی پابند نیستند.
والی بدخشان، خاطرنشان ساخت، کارنامه‌ها و مبارزات که شهید مولوی عبدالهادی برجاگذاشته است هیچ گاهی فراموش نخواهد شد و ثبت خاطرات مردم بدخشان خواهد بود.
همچنان دراین مراسم رییس محترم شورای علما، رییس محترم شورای ولایتی و مولوی عبدالمعروف راسخ به ابراز سخن پرداختند، ازشخصیت و مبارزات شهید مولوی عبدالهادی جاهد به نیک یاد کردند.