نمایش صرف خربوزه و تربوز به مناسبت روز پرچم ملی جمهوری اسلامی افغانستان

نمایش صرف خربوزه و تربوز به مناسبت روز پرچم ملی جمهوری اسلامی افغانستان با حضورداشت محترم محمد ذکریا "سودا" والی ولایت بدخشان و دهاتن ازشهروندان این ولایت درشهرکهنه فیض‌آباد.
دراین همایش همچنان پرچم بزرگ سه رنگ کشورتوسط اشتراک کننده‌گان درچوک مرکزی این شهر به اهتزاز درامد.