دور دوم کمپاین بهاری واکسین پولیو در ولایت بدخشان آغاز شد

دور دوم کمپاین بهاری واکسین پولیو در ولایت بدخشان آغاز شد 
دور دوم کمپاین بهاری واکسین فلج اطفال توسط محترم محمد ذکریا "سودا" والی ولایت بدخشان، محترم داکتر نور "خاوری" رییس صحت‌عامه و شرکای کاری این کمپاین درولایت بدخشان آغازشد.
والی ولایت بدخشان درمراسم که به منظور آغاز این کمپاین دریاست صحت‌عامه این ولایت راه اندازی شده بود، حکومت محلی را درراستای بهبود عرضه خدمات صحی بخصوص محو ویروس پولیومتعهد دانست و افزود که باتلاش‌های همه‌جانبهٔ ریاست صحت عامه و شرکای کاری شان در راستای امحای پولیو، خوش‌بختانه بدخشان ازجمله ولایات است که طی چند سال گذشته هیچ واقعهٔ پولیو به ثبت نرسیده است.
والی ولایت بدخشان دراین مراسم، ازبزرگان قوم، علما، خانواده‌ها و اقشارمختلف جامعه تقاضا نمود که با تیم‌های تطبیق کننده این کمپاین همکاری جدی نموده تا جلو بروز مرض پولیو دراین ولایت گرفته شود.
محترم داکتر نور "خاوری" رییس صحت‌عامه ولایت بدخشان درمراسم یادشده افزود که دراین کمپاین سرتاسری سه روزه ، ۲هزار کارکن صحی برای بیش از ۲صد ۶۰ هزار طفل زیرسن پنج سال، واکسین پولیو را تطبیق می‌نمایند .
وی اضافه کرد که دراین کمپاین علاوه بر تطبیق واکسین فلج اطفال، همچنان کپسول ضد کرم برای اطفال عرضه می‌شود.
رییس صحت عامه این ولایت، از افزایش عرضه خدمات صحی برای مردم بدخشان خبرداده و اضافه کرد که ازسال ۲۰۰۱ بدینسو هیچ واقعه مرض پولیو درولایت بدخشان به ثبت نرسیده است.
درهمین محترم اسدالله "نعیمی" مسؤول ولایتی سازمان صحی جهان برای بدخشان، بیان‌داشت که سازمان صحی جهان و شرکای صحی کلیدی با ریاست صحت عامه دربخش محو پولیو بوده و بر تداوم همکاری های مالی وتخنیکی خویش با این ریاست مصمم می‌باشند.
پولیو یک بیماری ویروسی‌است که مداوا ندارد و باعث معیوبیت دایمی و حتی سبب مرگ طفل می‌شود. این مرض می‌تواند از یک قریه به قریۀ دیگر وحتی از یک کشور به کشور دیگر توسط اطفال که واکسین پولیو برای شان تطبیق نگردیده است، انتقال یافته و باعث فلج ده‌ها و صد ها طفل دیگر گردد.
بیشتر اطفال زير سنین پنج سال و مخصوصا نوزادان و اطفال مریض به علت پایین بودن مقاومت بدن شان به بیماری پولیو مبتلا می‌شوند.