تأکید والی ولایت بدخشان برگسترش روابط اقتصادی و فرهنگی میان بدخشان افغانستان و کشور دوست تاجیکستان

تأکید والی ولایت بدخشان برگسترش روابط اقتصادی و فرهنگی میان بدخشان افغانستان و کشور دوست تاجیکستان
محترم محمد ذکریا "سودا" والی ولایت بدخشان با عالم‌جان "سلطان‌اوف" قونسل دولت جمهوری تاجیکستان مقیم بدخشان، دردفترکارش دیدار و ملاقات نمود.

دراین دیدار والی ولایت بدخشان، دولت جمهوری تاجیکستان را همسایه نیک و همکار خوبِ مردم افغانستان به‌خصوص بدخشان عنوان نمود و افزود که افغانستان و تاجیکستان ازسال‌های دوربدینسو روابط نیک و حسنهٔ دربخش‌های اقتصادی، فرهنگی، تحصیلی و تجارتی باهم دارند.
والی ولایت، ضمن اشاره به‌مشترکات زبانی و فرهنگی دوکشورِدوست و هم‌سایه، ازهم‌کاری‌های حکومت و مردم آن کشور دربخش‌های مختلف به ویژه درعرصه‌های فرهنگی، هنری و تجارتی برای مردم بدخشان اظهارسپاس و قدردانی نمود. 
والی بدخشان دراین نسشت، ابرازامیدواری کرد دولت جمهوری تاجیکستان، زمینهٔ روابط تجارتی و اقتصادی را برای مردم بدخشان به خصوص ولسوالی‌های سرحدی این ولایت بیش‌ترازگذشته‌ تأمین نمایند. 
در ادامهٔ این دیدار دوطرف ضمن بحث روی روابط دیرینهٔ افغانستان و تاجیکستان، چنگونه‌گی گسترش واستحکام مراوده‌های اقتصادی، فرهنگی، تحصیلی، صحی و غیره میان دوکشورهم‌سایه را مورد بحث قرار داده و تأکید بر افزایش این روابط درآینده نمودند.
درختم این دیدار، قونسل دولت جمهوری تاجیکستان کلاه و یک سوب چپن تاجیکی کشورش را برای والی ولایت بدخشان به طور تحفه تقدیم نمود.
هم‌چنان دراین دیدار محترم احمد جواد "برسام" رییس دفترولایت، محترم احمد فهیم "رحیمی" مسؤول نماینده‌گی وزارت امورخارجه مقیم بدخشان و شماری ازکارمندان قونسلی کشوردوست تاجیکستان نیز حضورداشتند.