تأکید والی ولایت بدخشان برتطبیق متوازنِ پروژه‌های انکشافی درسطح ولایت.

تأکید والی ولایت بدخشان برتطبیق متوازنِ پروژه‌های انکشافی درسطح ولایت. جلسهٔ انکشافی ولایتی، تحت ریاست محترم محمد ذکریا " سواد" والی ولایت باحضورداشت محترم اخترمحمد "خیرزاده" معاون ولایت، رؤسای ادارات دولتی، مسؤولین و نماینده‌گان موسسات ملی و بین‌المللی درسالن جلسات ولایت تدویرگردید. دراین جلسه والی ولایت بدخشان ضمن با ارزش خواندن جلسهٔ انکشافی، برتطبیق متوازن پروژه‌های انکشافی وغیرانکشافی درسطح ولایت بدخشان تأکید نموده اضافه کرد که نهادهای دولتی و غیردولتی به صورت مشترک جهت خدمات بهتر برای مردم بدخشان تلاش جدی نمایند. وی ازکمک‌‌های کشورهای بیرونی و موسسات ملی وبین‌المللی برای مردم این ولایت اظهارسپاس و قدردانی نموده افزود، هرچند کارهای خوب تا حالا درولایت بدخشان انجام شده، ولی هنوزهم نیازجدی است که فعالیت‌های بهترِ صورت گیرد. والی بدخشان، برافزایش فعالیت‌های ادارات دولتی و غیردولتی به سطح ولسوالی‌های دوردست این ولایت اشاره نموده تأکید کرد که ازهمین اکنون بالای پلان انکشافی سال‌های آینده کار اساسی صورت گیرد تا تمام ولسوالی‌های ولایت بدخشان شامل پلان انکشافی گردند. والی ولایت بدخشان از ادارت دولتی و موسسات همکارخواست که پروژهای خویش را به صورت اساسی تطبیق نموده و به طور دوام دار ازاین پروژه‌ها نیز نظارت جدی نمایند. دربخش دوم این جلسه محترم اخترمحمد "خیرزاده" معاون ولایت بدخشان نظر به مصروفیت که برای والی ولایت پیش آمده، ریاست جلسه را بدوش گرفته و درادامه، روی وضعیت زنده‌گی مردم این ولایت و چگونه‌گی تطبیق پروژه‌های انکشافی طی ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸ درسکتورهای مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفته و تصامیم لازم اتخاذ گردید.