والی ولایت بدخشان، قوماندان قندآغا خان "مجددی" را یکی از چهره‌های مبارز و نترس در مقابل دشمنان مردم افغانستان عنوان نمود

جنازه مرحوم قوماندان قندآغا خان "مجددی" قوماندان امنیهٔ ولسوالی یمگان ولایت بدخشان ازکابل به بدخشان انتقال داده شد
محترم پاسوال احمد فیصل "بیگ‌زاد" والی ولایت بدخشان درجمع‌آمدِ سوگواری قوماندان قندآغاخان "مجددی" که با حضورداشت محترم فضل‌عظیم زلمی "مجددی" وکیل مردم بدخشان درپارلمان، مسؤولین محترم نظامی، رؤسای محترم ادارات دولتی و صدها تن از شهوندان بدخشان درمیدان هوایی صورت گرفته بود، درگذشت وی را یک ضایعه بزرگ برای مردم بدخشان عنوان نموده و افزود که قند آغاخان نقش عمدهٔ درسرکوب مخالفین مسلح حکومت درکنار نیروهای امنیت به دوش داشت.
والی ولایت اضافه کرد که قندآغاخان نه‌تنها دریک ولسوالی مصروف خدمت و تأمین امنیت بود، بلکه در هرولسوالی که حکومت برایش وظیفه ‌می‌سپرد، درمقابل تروریستان و دشمنان مردم افغانستان مبارزه کرده و اهداف دشمن را نقش بر زمین می‌کرد.
والی ولایت بدخشان، دراین جمع‌آمد، ضمن اتحاف دعا به روح قند آغا خان "مجددی" به خانواده و بازمانده‌گان وی از خداوند (ج) صبر و شکیبایی عظیم استدعا نمود.