بدخشان به سوی انکشاف و توسعه

سرک حلقوی بدخشان، یکی از سرک های مهم کشور بوده که در مرز بدخشان و جمهوری تاجیکستان در ساحل چپ دریای آمو به طول 568.95 کیلومترموقعیت دارد.

اکثر اهالی این مناطق از اوایل سرطان الی آواخر میزان با پی‌نمودن مناطق مرتفع، کوهستانی و دشوارگذر درمدت ۲۰ الی ۲۵ روز به فیض‌آباد (مرکز بدخشان) می‌رسیدند.
با درنظرداشت زمان و خطرات احتمالی درمسیر راه، اهالی که اندکی امکانات داشتند از طریق بنادر اشکاشم، شغنان و شیرخان، داخل کشور تاجکیستان گردیده توام با مصارف زیاد دوباره ازمرزهای رسمی و غیر رسمی در ولسوالی‌های مربوطه شان داخل افغانستان می‌گردیدند.
ازچند سال بدینسو کارساخت سرک حلقوی نظر به تلاش‌های پاسوال احمد فیصل "بیگ‌زاد" والی ولایت بدخشان و همکاری وزارت محترم انشکاف دهات، ولسوالان ولسوالی‌های که این سرک ازمناطق‌شان عبورمی‌کند و موسسات همکار کارآن به شدت جریان پیدا کرده که درحال حاضر تنها 11 کیلیومتر به وصل مکمل این سرک باقی مانده است.
با تکمیل شدن این سرک، مناطق دشوارگذرِ ولسوالی‌های اشکاشم، شغنان، مایمی، نسی، شکي، کوفاب، خواهان، راغستان، یاوان و شهربزرگ با مرکز ولایت وصل گردیده و به مشکلات یاد شده نقطه پایان گذاشته خواهدشد.
مشکلات عمده باشنده گان ولسوالي هاي متذکره قبل ساخت و سازي این سرک:
• نداشتن راه مواصلاتی با دیگر مناطق کشور. 
• صعب العبور بودن راه‌ها در تمام فصل‌های سال و قربانی شدن تعداد زیاد هموطنان ما در اثر سقوط ازکوه‌ها وصخره ها.
• طولانی بودن راه مواصلاتی مردم از مرکز ولایت و بازارهاي محلی که حدود 20 الی 25 روز را در بر می‌گیرفت تا مردم به نقاط مورد نیاز شان مي‌رسيدند. 
• محروم بودن مردم از مراکز تعليمي، صحی، فرهنگي، اجتماعي وغیره خدمات اولیه زنده‌گی.
نتايج بدست آمده بعد ازتطبيق پروژه‌هاي سرک‌سازي و حضور برنامه ملي راه سازي روستائی در منطقه:
• وصل 220 قریه دور افتاده به مراکز ولسوالی‌ها و ولایت.
• وصل ولسوالی‌ها به مرکز ولایت بدخشان وبازارهای محلی وایجاد سهولت‌های مرزی.
• دسترسی مردم به سايرخدمات اولیه ازجمله9 باب مراکز صحی و34 باب مراکزتعلمی در موجوديت راه‌هاي ترانسپورتي و کا هش مرگ و مير در منطقه.
• وصل ولسوالی‌های واقع شده درمسیر سرک با یکدیگرجهت دسترسی به سهولت های ممکینه.
• باآغاز کار سرک حلقوی دروازها برای اهالي ولسوالي‌هاي مربوطه تا اکنون بیش از 3314000 روزکاری ايجاد شده است.
• اجراءاقدامات به موقع وعاجل درحالات خاص و اضطراري (دسترسی اهالی قریه جات دور دست به مراکز صحی در حالات اضطرار با استفاده از سرک اعمار شده، و هم چنان همکاری قریه جات همجوار در حالات بوقوع پیوستن حوادث طبعی و رسیده‌گی به آسیب دیده گان)و غیره. 
• محافظت از 568.95 کيلومتر مرز ميان افغانستان و تاجکستان.
• جلوگيري از قاچاق و ترافيک مواد مخدر در مرز افغانستان و تاجکستان.
• مساعد شدن استفاده واستخراج معادن مفیده موجود درمنطقه ازجمله طلا، سنگ مرمر و غيره
با احداث سرک های تحت پلان سال مالی 1397 برنامه ، اهالی دروازها مشکلات شان از بندش راه میان ولسوالی‌های درواز‌ها صد در صد مرفوع می‌گردد.
درحال حاضر 8 کیلو متر سرک بین قریه آویز شهر بزرگ الی ولسوالی یاوان و 3.3 کیلومتر سرک در ساحه غزدره در مربوطات ولسوالی مایمی باقی مانده است که این سرک را به طور کل وصل بسازد.
باید تذکر داد 8 کیلومتر سرک که در مربوطات ولسوالی یاوان میباشد تحت کار است این ساحه کاملآ صخره یی بوده و کار آن درحال جریان می‌باشد.
3.3 کیلومتر سرک غزدره قبلآ با شرکت ساختمانی ظاهر محمدی تحت قرار داد بود که به دلیل عدم کارایی و نداشتن مدیریت سالم قرار دادی، پیشنهاد فسخ پروژه از طرف زون به مقام محترم وزارت ارسال گردید که بعد از تائیدی مقام محترم وزارت پروسه فسخ آن در حال جریان می‌باشد.
در ضمن ساختمانهای مسیر سرک حلقوی دروازها به تعداد 14 پایه پل به طول 550 متر و به تعداد 109 واش به طول 1970 متر ، به تعداد 54 پلچک به طول 137 متر و به تعداد 7 دیوار استنادی به طول 119 متر سروی گردیده و جهت دیزاین و تهیه وجوه مالی به مرکز ارسال شده است.