دیداروالی ولایت بدخشان با رییس کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان و مسؤول بخش حقوق بشر یوناما برای افغانستان


محترم پاسوال احمد فیصل "بیگ‌زاد" والی ولایت بدخشان درحال که رییس محترم محکمه استناف، قوماندان محترم امنیه، رییس محترم څارنوالی، رییس محترم شورای علما و شماردیگراز رؤسای ادارات دولتی نیز حضورداشتند با محترمه داکتر سیما "سمر" رییس کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان و محترم رچارد "بنوت" مسؤول بخش حقوق بشر یونامان برای افغانستان دردفترکارش دیدارنمود.
دراین دیدارمحترمه داکترسیما "سمر" رییس کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، هدف سفرش را به این ولایت بررسی وضعیت حقوق بشری بدخشان عنوان نمود.
خانم سمر، دراین دیدار افزود که امنیت، فقر، کمرنگ بودن حضور زنان دراداره‌های دولتی، تلفات افراد ملکی درجنگ‌ها، افزایش خشونت علیه زنان و عدم دست رسی زنان به خدمات صحی و آموزشی ازنکات برجستهٔ نزد این کمیسیون به‌شمارمی‌رود.
وی با اشاره به این چالش‌ها، ازوالی ولایت بدخشان خواست که درجهت رفع این چالش‌های ذکرشده با هماهنگی نهادهای حقوق بشری دراین ولایت توجه نمایند.
محترم پاسوال احمد فیصل "بیگ‌زاد" والی ولایت بدخشان دراین دیدارضمن خوش‌آمدید هیئت مذکور، وضعیت حقوق بشری را دراین ولایت قناعت بخش عنوان نموده و افزود که حکومت محلی هم‌واره تلاش نموده تا به قضایی خشنونت‌ها، برخورد قانونی و رسیده‌عاجل نماید.
والی ولایت با اشاره به نکات ذکرشده اضافه کرد که امنیت یک چالش‌فراگیر درسراسرافغانستان به شمار می‌رود که درعدم موجودیت امنیت بدون شک که وضعیت حقوق بشری نگران کننده خواهد بود.
والی بدخشان، مشکلات امنیتی، فقر، بی‌سوادی و بی‌کار را دلایل عمده افزایش خشونت‌ها عنوان نموده و افزود، تا زمانی‌که مردم به خودکفایی اقتصادی نرسند، مشکل است که خشونت به طورکل ریشه کن شود.
وی با اشاره به حضور پرنگ زنان درادارات دولتی افزود که به طورمثال فعلاً ۲۲ تن ازطبقه خانم‌ها درریاست څارنوالی ولایت بدخشان مصروف فعالیت هستند که به همین شکل دردیگر ادارات دولتی نیزحضور فعال و چشم‌گیرِدارند
والی ولایت نیز درادامه سخنانش ازکمبودن تلفات افراد ملکی درعلمیات‌های نظامی اطمینان داده و بیان‌داشت که نیروهای امنیتی قطعاً این موضوع را مدنظر دارند و نمی‌خواهند که درجریان عملیات‌ها به افراد ملکی آسیب برسد.
والی ولایت ازعلما، نهادهای دولتی و حقوق بشری خواست که با راه اندازی برنامه‌های آگهی‌دهی، خشونت علیه مردم به خصوص زنان را کاهش دهند.
هم‌چنان دراین دیدارمحترم رچارد "بنوت" مسؤول بخش حقوق بشری یوناما درافغانستان با اشاره به تلفات افراد ملکی درجنگ‌ها ازنیروهای امنیتی ومخالفین مسلح حکومت خواست که درجریان درگیری‌های مسلحانه از تلفات افراد ملکی جلوی گیری نمایند