سنگ تهداب تعمیر اداری ریاست برق ولایت بدخشان گذاشته‌شد

 سنگ تهداب ساختمان اداری ریاست برق بدخشان توسط اخترمحمد "خیرزاده" معاون ولایت بدخشان با حضور داشت، رؤسای ادارات دولتی، علما و متنفذین شهرفیض‌آباد گذاشته‌شد.
این ساختمان درسه طبقه به ارزش ۹میلیون و۵۰۰ هزارافغانی ازبودجه شرکت برشنا ساخته می‌شود که کارآن یک سال طول خواهد کشید.