با تطبیق برنامه ملی میثاق شهروندی تحول بزرگ درزنده‌گی مردم بدخشان رونما خواهدشد


بعد از افتتاح برنامه ملی میثاق شهروندی به هزینه یک ملیارد دالر توسط جلالتمآب رییس جمهوری اسلامی افغانستان؛ امیدها برای توسعه‌ی دهات و ایجاد زمینه‌ی زندگی متعادل بین ده نشینان و باشندگان شهرها در میان مردم زیاد شده است.
مردم بدخشان پیش ازاین نیز برنامه‌ی همبسته‌گی ملی را تجربه کرده‌اند و اکنون با آغاز کار برنامه ملی میثاق شهروندی امید دست یافتن به زندگی بهتر را دارند.

میثاق شهروندی درسه مرحله اجرا خواهد شد وفعلاْ در هشت ولسوالی بدخشان ۶۱۶ شورای انکشافی ایجاد شده که در هر مرحله ۱۲۰۰۰ هزار محل روستایی تحت پوشش این برنامه قرار خواهد گرفت.

اصول اساسی اجرای این برنامه شفافیت، حساب دهی، پاسخ گویی، مشارکت، همه شمولی، سادگی، پایداری و یکپارچگی است.

مردم بدخشان و درمرحله نخست هشت ولسوالی این ولایت با آغاز برنامه ملی میثاق شهروندی درمناطق‌شان به خدمات معیاری چون دسترسی به آب آشامیدن صحی، کیفیت آموزش درمکتب‌های دولتی و خدمات اساسی صحی دست پیدا می‌کنند.

میثاق شهروندی برنامه‌ی جامع حکومت است که طی ده سال آینده با درنظر داشت تجارب برنامه‌ی چهارده ساله‌ی همبسته‌گی ملی به منظور تامین خدمات عامه تطبیق می‌شود.

این برنامه توافق همکاری بین مردم و دولت به منظور کاهش فقر است که از طریق شوراهای انکشافی به پیش می‌رود و سهم مردم در تطبیق این برنامه در قریه‌ها ۱۰٪ و درشهرها ۲۵٪ است.
درحال حاضراین برنامه درولسوالی‌های: واخان، اشکاشم، کران ومنجان، درایم، تشکان، شهربزرگ، یاوان و فیض‌آباد مرکز بدخشان از طریق دفتر آغاخان و کنسرن، شورا سازی شده و با گذشتن فصل زمستان کارهای ساختمانی و انکشافی ازطریق این برنامه درهشت ولسوالی ذکرشده آغازمی‌شود