امتحان رقابتی (80)تن ازکاندیدان بست های مکتب نرسینگ بدخشان اخذ گردید

جهت نظارت ازچگونگی اخذ امتحان ونظارت ازچگونگی جریان نتایج امتحان پذیریش به مکتب نرسینگ که ازسوی دفتر(AKHS) وابسته به دفتربنیاد آغاخان دارد آغازمیگردد محترم زیباکیان کارشناس فرهنگی واموراجتماعی ولایت درترکیب هئیت نظارتی ازسوی مقام ولایت توظیف گردیده بود.درین امتحان نماینده ریاست صحت عامه ولایت ونماینده گان ازادارات ذیربط، چون رئیس شورای ولایتی، چند تن دبگری ازوکلای شورای ولایتی،رئیس اطلاعات فرهنگ،نمایندگان موسسات همکاردربخش صحت ، آقای مزاری ناصری رئیس سازمان صحی جهان مقیم فیض آباد، الحاج مومین جلالی ریئس موسسه کف ومسولان دفتربیناد آغاخان ، رئیس موسسه کندربرگ ...نیزاشتراک داشتند.امتحان ( تحریری ) درتالاریاست اطلاعات وفرهنگ برگزارگردیده ودرآن به تعداد(80 ) تن شاگرد از(40) مرکزصحی ازسوی موسسات که درعرصه صحت درولسوالی های بدخشان کارمیکنند ، معرفی شده بود.قراراست به تعداد (40) تن شاگردکه نمرات عالی اخذ نموده شامل این مکتب شوند، این شاگردان اسناد چون درخواست شخصی ، موافقه اعضای خانواده ، تائید شورای محلی وتصدیق کلنیک مربوط وهمچنان سند فراغت مکتب مربوط را با خودداشتند.


امتحان ( مصاحبه ) تقریری دردفترموسسه (AKHS) تحت نظرنمایندگان موسسات یادشده وهئیت نظارتی مقام ولایت صورت گرفت ومدت یک ونیم روزادامه داشت، درروزهای سوم وچارم کاربالای برسی پارچه های امتحان آغازشده که درهربرسی هئیات نظارت شورای ولایتی ومقام ولایت ومسولان ونمایندگان موسسات همکار، مسولان ذیربط موسسه بیناد آغاخان شرکت داشتند ونمرات شاگردان برویت پارچه وکلید سوالات تطبیق ونمره داده شدوبعدازظهرروزپنجشنبه اسناد مهرولاک وبه دفترمربوط سپاریده شد.معیارپذیرش ورقابت دربین کاندیدان درهرکلنیک ( بالاترین نمره ) تعین گردیده بود، که به اساس آن نمرات شامل جدول گردیده ونتایج آن مشخص گردید.یاد آوری میگردد، که متاسفانه شاگردان سه ولسوالی شامل ولسوالی های شهدا، زیباک وبهارک درین امتحان شرکت نداشتند ومسولان نیزعلت آنرا یادآوری نکردند. همچنان شاگردان ولسوالی شکی که شامل این پروسه امتحان بودند، درین پروسه شرکت کرده نتواستند.این امتحان نسبت به چند دوره که گذشت،بگونه نسبتا خوبی برگزارگردیده بودومحترم سید مزاری ناصری رئیس دفترساحوی فیض آباد سازمان صحی جهان ومحترمه روحیا جان کارمند دفتربخش صحت آغاخان واعضای نظارت مقام ولایت وشورای ولایتی درشفافیت این پروسه تلاش همه جانبه به عمل آوردند. که قابل تقدیرمیباشند.